Přejít na produktové menu

Blue gin RAF nám došel, další dodávku očekáváme v úterý 3. 10. Prosíme, vydržte :)

Na pražské náplavce na Rašínově nábřeží nás najdete opět 14. 10.

Obchodní podmínky

3. 4. 2020
14 min

Post Bellum Production, s.r.o.
Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 096 70 688

Základní ustanovení

 1. Post Bellum Production, s.r.o. je dceřiná společnost neziskové organizace Post Bellum, z.ú.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) byly zpracovány v sooladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 3. Tyto VOP společnosti Post Bellum Production s.r.o., se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, IČO: 096 70 688, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 340116 (dále jen „prodávající“) upravují v sooladu s ustanovením § 1751 OZ vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a další související právní vztahy. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese [http://eshop.pametnaroda.cz] (dále jen „webová stránka“).
 4. Kupujícím je dle těchto VOP fyzická osoba v postavení spotřebitele (§ 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele) nebo podnikající fyzická či právnická osoba.
 5. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito VOP, a to ve znění platném a účinném v době uzavření kupní smlouvy. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 
 6. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 7. Znění těchto VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

 1. Kupující může na webových stránkách prodávajícího nakupovat s registrací i bez registrace.
 2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
 3. [Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.]

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 1. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).
 2. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Kupní smlouva

 1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webovou stránku. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího. Akceptace je zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Uzavřenou kupní smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo ze zákonných důvodů. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud již vybrané zboží není k dispozici. V případě, že kupující již zaplatil část či celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena.
 2. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. 
 3. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Webová stránka obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webové stránce obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Zvláštní pravidla při koupi výstavy nebo workshopu

 1. Prodávající nabízí vedle jiného zboží na webové stránce i služby ve formě uspořádání výstavy či workshopu.
 2. Objednávka učiněná kupujícím skrz internetový formolář na webové stránce může být měněna ze strany kupujícího i prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo změnit datum či obsah objednávky v závislosti na aktuálně dostupných zdrojích.
 3. Cena vymezená na webové stránce je pouze orientační. Finální cena služby závisí na konkrétních podmínkách finální závazné objednávky.

Práva z vadného plnění 

 1. Práva z vadného plnění se řídí platnou a účinnou právní úpravou, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.
 2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 4. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 6. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Právo na odstoupení od smlouvy

 1. V případě, že je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků dálkové komunikace (v internetovém obchodě), má spotřebitel v sooladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a spotřebitel v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace.e-shop@postbellum.cz.
 4. V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Právo na odstoupení od smlouvy nemá spotřebitel v případech stanovených v ustanovení § 1837 OZ.
 6. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Reklamace a vrácení zboží

 1. Práva z vadného plnění a právo na odstoupení od smlouvy jsou podrobně upravena v čl. 4 a 5 těchto VOP výše.
 2. Reklamace prodávající vyřizuje prostřednictvím elektronické pošty, a to na adrese reklamace.e-shop@postbellum.cz.
 3. Kupujícímu musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě nedohodnou odlišně.
 4. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v sooladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.
 5. Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
 6. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci zboží v případě, že zboží není předáno v sooladu s hygienickými předpisy. Prodávající je dále oprávněn odmítnout reklamaci zboží, které je znečištěno.

Přeprava a dodání zboží

 1. Kupní smlouvu se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc nebo dodá službu, která je předmětem smlouvy. Kupující se zavazuje předmětnou věc či službu převzít.
 2. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci (ve smyslu ustanovení § 2132 OZ), a proto se stane kupující vlastníkem věci teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 3. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává různé způsoby dodání/dopravy dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. Všechny nabízené způsoby dopravy zveřejňuje prodávající na webové stránce.
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši [100 Kč (slovy: sto korun českých)] a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující je dále oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 7. Dodací lhůta může být rozdílná u jednotlivého zboží a služeb. Běžná dodací lhůta zboží v případě přepravy v rámci území České republiky je 10 dní. Dodací lhůta služeb se odvíjí od smluvních podmínek konkrétní smlouvy.

Bezpečnost a ochrana informací

 1. Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany prodávajícího jsou vymezeny v těchto Podmínkách ochrany osobních údajů.

Cena zboží a platební podmínky

 1. Na webové stránce prodávajícího jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny. Ceny jsou u jednotlivých produktů uvedeny včetně DPH. Poplatky za dopravu se hradí zvlášť.
 2. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží v sooladu s kupní smlouvou může kupující prodávajícímu uhradit následujícími způsoby:
 3. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 123-2825690287/0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“); nebo
 4. bezhotovostně platební kartou.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit po odeslání objednávky.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy ceny zboží formou slevy. Slevy mohou být v různé výši. Slevy se nesčítají.
 9. Dárkové poukazy
  1. Dárkový poukaz je ceninou vydávanou prodávajícím. Dárkový poukaz lze uplatnit na webové stránce prodávajícího nebo je jeho obsahem blíže specifikovaná služba. Specifikace uplatnění předmětného dárkového poukazu je vždy uvedena na webové stránce prodávajícího. Dárkové poukazy mohou být v různé výši. Není možné vzájemně kombinovat více dárkových poukazů.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Vztahy a případné spory vyplývající z kupní smlouvy se řídí výhradně českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
  3. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a není přístupná.
  4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  5. Kontaktní adresa elektronické pošty prodávajícího: obchod@postbellum.cz

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2022 a ruší předchozí znění VOP. Tyto VOP jsou k dispozici elektronicky na webové stránce prodávajícího nebo v sídle prodávajícího.Newsletter